MOKYKLOS VIZIJA

Vaikas it mažas laivelis plaukia saugiu ir ramiu upeliu. Jį plukdo dvi rūpestingos rankos: mokytojai ir tėvai. Mažas laivelis tobulėja, stiprėja, įgyja vertybių, šiuolaikinio modernaus laivo savybių ir gebėjimų. Gražus bei stiprus laivas drąsiai išplaukia į tolimesnius gyvenimo vandenis.

 

MOKYKLOS MISIJA

Šiuolaikiška, moderni Širvintų pradinė mokykla, atsižvelgdama į mokinių gebėjimus ir poreikius, teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą bei neformalųjį ugdymą. Sudaro galimybę sėkmingam tolimesniam mokymuisi. Atvira kaitai. Užtikrina edukacinės ir socialinės aplinkos saugumą.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2016–2017 m. m.

1. PRIORITETAS

Šiuolaikiškos besimokančios mokyklos bendruomenės telkimas.

1.1. TIKSLAS

Telkti bendruomenę numatytų tikslų įgyvendinimui.

1.1.1. UŽDAVINYS

Aktyvinti bendruomenės bendradarbiavimą.

 

2. PRIORITETAS

Pamokos kokybės gerinimas bei kiekvieno mokinio efektyvios mokymosi pažangos užtikrinimas.

2.1. TIKSLAS

Kryptingai bendradarbiaujant mokyklos bendruomenėje kurti mokymo ir mokymosi kokybę.

2.1.1. UŽDAVINYS

Gerinti pamokos kokybę: tobulinti pamokos planavimą, ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų, užduočių) tinkamumą.

2.1.2. UŽDAVINYS

Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę (pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių ir žemų pasiekimų mokiniams, iššūkis aukštų pasiekimų mokiniams).

 

Mokyklos veiklos prioritetas, tikslai, uždaviniai 2016–2017 m. m. nustatyti vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos numatytais švietimo prioritetais 2016–2017 m. m.;
  2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus prioritetais 2016–2017 m. m.;
  3. 2016 m. mokyklos veiklos Išorės vertinimo duomenimis;
  4. 2015–2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos ir mokyklos vidaus stebėsenos duomenimis;
  5. Širvintų pradinės mokyklos 2016 m. Metinio veiklos plano prioritetais, tikslais, uždaviniais.