Pradinio ugdymo bendrosios programos nuosekliai plėtoja ugdymo turinio pagrindus ir atliepia naujus švietimui iškilusius iššūkius – sparčią mūsų šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo kaitą ir besiplečiančias galimybes įgyvendinti švietimo naujoves. Mūsų mokyklos bendruomenė nuosekliai siekia ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės, kiek įmanoma, atsižvelgdama į atskirų mokinių poreikius, gebėjimus.

2014 metų sausio 15 dieną bus pradedamos komplektuoti pirmosios klasės ir priešmokyklinio ugdymo grupė 2014-2015 mokslo metams. Todėl nuspręsta sukviesti būsimų mokyklos pirmokėlių tėvelius ir pristatyti Širvintų pradinės mokyklos veiklos kryptis, supažindinti su klasių mokytojomis.

Susirinkimo metu kalbėjo mokyklos direktorė Irena Sližauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės: Nijolė Miliauskaitė, Svetlana Paliukėnienė, Danguolė Skirmantienė. Pabaigoje buvo atsakyta į tėvelių pateiktus klausimus.

Dėkojame visiems, nepabūgusiems blogo tos dienos oro ir taip gausiai dalyvavusiems. Tik bendros pastangos – tėvų, globėjų/rūpintojų ir mokykloje dirbančių pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos – leis pasiekti geriausių rezultatų, plėtojant dvasines, intelektines ir fizines mūsų vaikų galias, ugdant aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė