Lapkričio 14 dieną Širvintų pradinėje mokykloje vyko visuotinis mokyklos mokinių tėvų susirinkimas. Susirinkimą vedė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Ji pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologę Olgą Gerviatovič, kuri susirinkusiems tėvams skaitė paskaitą „Šeimos įtaka vaiko elgesiui“. Paskaitos metu buvo pabrėžiama šeimos svarba vaiko gebėjimui kurti ir palaikyti santykius su bendraamžiais, mokykloje dirbančiais suaugusiaisiais. Pirmiausia šeimoje vaikas mokosi bendrauti, spręsti konfliktines situacijas. Stebėdamas tėvų elgesį vaikas modeliuoja savo elgesį. Psichologė pabrėžė: vaikas mato ir daro, o ne girdi ir daro. Olga Gerviatovič aptarė tėvų vaidmenis šeimoje, praktiniais pavyzdžiais iliustravo, ko turėtų nedaryti tėvai, bendraudami su savo atžalomis. Lektorė akcentavo, kad tėčio ir mamos reikalavimai turi sutapti. Psichologė Olga Gerviatovič pateikė daug naudingų patarimų, kaip bendrauti su vaikais.

Po psichologės paskaitos su mokyklos administracija susitiko klasių tėvų komitetų pirmininkai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė klasių pirmininkams pristatė klausimą dėl 2020-2022 metų mokyklos strateginio plano. Labai svarbu, kad planavime dalyvautų visa mokyklos bendruomenė. Diskusijos metu buvo išdiskutuota apie mokyklos veiklos prioritetus, stipriąsias puses, tobulintinus mokyklos veiklos aspektus, numatyti tikslai. Diskusijoje klasių tėvų komitetų pirmininkai išsakė savo nuomones, jas pagrindė. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė kalbėjosi su klasių komitetų pirmininkais dėl pailgintos darbo dienos grupės įkainių. Direktorė paaiškino susidariusią padėtį dėl grupės auklėtojų darbo apmokėjimo. Tam įtaką daro nuo 2020-01-01 besikeičiantys teisės aktai. Vykstant dialogui buvo priimti bendri sutarimai. Direktorė paprašė klasių pirmininkų aptarti su tėvais šiuos klausimus savo klasėse.

Tėvai rinkosi į klases, kur su klasių mokytojomis aptarė mokyklos ir klasių bendruomenėms aktualius mokinių ugdymosi, elgesio ir kitus klausimus.

Dėkojame mokinių tėvams, kurie rado laiko ir galimybių atvykti į susitikimą su psichologe, mokyklos administracija, klasių mokytojomis. Džiaugiamės, kad yra didelė dalis tėvų, norinčių kartu spręsti mūsų vaikų problemas ir bendradarbiauti su mokykla.

Mokyklos informacija