Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, norėdamas įsivertinti mokinių pasiekimus, pateikė paraišką dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Nacionaliniame egzaminų centre (toliau – NEC) paraiška buvo atrinkta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Nuo 2017 m. diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenys reikalingi priimant sprendimus dėl tolesnio mokymo proceso tobulinimo mokinio, mokytojo, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas – gavus duomenis numatyti, kaip tobulinti ugdymą, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių rezultatų, kad mokiniui laiku būtų suteikta pagalba. Pasiekimų patikrinimas nėra egzaminas, mokiniai nevertinami pažymiais.

2019 m. Širvintų pradinės mokyklos 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ir atliks diagnostinius arba standartizuotus testus.

2 klasių mokiniai atliks skaitymo, rašymo I dalies (teksto kūrimo), rašymo II dalies (kalbos sistemos pažinimo) ir matematikos diagnostinius testus. Ankstyvojo diagnostinio mokinių pasiekimų vertinimo paskirtis – nustatyti mokinių mokymosi pasiekimus, laiku išsiaiškinti individualius ugdymosi poreikius, patiriamus sunkumus, mokymosi problemas, kliudančias vaikui sėkmingai mokytis pradinėse klasėse. Detalesnę informaciją apie ankstyvąjį diagnostinį vertinimą rasite 2016 m. informacinio leidinio „Švietimo Naujienos“ Nr. 2 priedo „Švietimo panorama“ straipsnyje „Ankstyvasis diagnostinis vertinimas – esminė prielaida mokymosi nesėkmių prevencijai“ bei NEC interneto svetainėje skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

(DIAGNOSTINIŲ TESTŲ 2 KLASIŲ MOKINIAMS) VYKDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Diagnostinis testas

Vykdymo data

Testavimo pradžia

Trukmė

Rašymas, 1dalis

(teksto kūrimas)

balandžio 16 d.

9.00

45 minutės.

Skaitymas

balandžio 18 d.

9.00

45 minutės.

Rašymas, 2 dalis

(kalbos sistemos pažinimas)

gegužės 3 d.

9.00

45 minutės.

Matematika

balandžio 30 d.

9.00

45 minutės.

2 klasių mokiniams testavimui skiriamas laikas, esant poreikiui, gali būti pratęstas iki 55 minučių.

Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai) sugeneruojamos automatiškai pagal numatytą maketą. Maketų pavyzdžius rasite aukščiau nurodytoje NEC interneto svetainėje skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Mokinio mokymosi pasiekimų ataskaita (profilis) pateikiama mokiniui ir jo tėvams. Kiekvieno dalyko testo mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos sugeneruojamos pagal numatytą grafiką ir pateikiamos mokiniams ir jų tėvams iki mokslo metų pabaigos. Mokinio ataskaitos mokinių tėvams bus išsiųstos elektroniniu paštu arba mokykla pateiks atspausdintą ataskaitos variantą. Mokinių tėvai galės sužinoti, kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kaip jam sekėsi parodyti ir taikyti įgytas žinias, pademonstruoti mąstymo gebėjimus. Turima informacija padės išsiaiškinti mokymosi sunkumus, problemas, kurias galima įveikti suteikus tinkamą pagalbą.

4 klasių mokiniai atliks skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei pildys klausimyną. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Klausimynus mokiniai pildys tam, kad tiksliau ir visapusiškiau būtų įvertinta ugdymo kokybė ir ugdymo aplinka: apskaičiuota mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių paplitimo situacija, mokinių mokėjimas mokytis.

Mokinių klausimynai sudaryti vadovaujantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais. Klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama NEC interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu: http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai) adresu:http://www.nec.lt/342. Mokinių tėvai (globėjai) turi parašyti sutikimą, kad mokiniai galėtų pildyti klausimynus. Tėvų pasirašyti sutikimai yra saugomi mokykloje.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

(STANDARTIZUOTŲ TESTŲ 4 KLASIŲ MOKINIAMS) VYKDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Standartizuotas testas

Vykdymo data

Testavimo pradžia

Trukmė

Rašymas

balandžio 16 d.

9.00

45 minutės

Skaitymas

balandžio 18 d.

9.00

45 minutės

Klausimyno pildymas

balandžio 17 d.

9.00

iki 30 minučių

Pasaulio pažinimas

gegužės 3 d.

9.00

45 minutės

Matematika

balandžio 30 d.

9.00

45 minutės

Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai) sugeneruojamos automatiškai pagal numatytą maketą. Maketų pavyzdžius rasite aukščiau nurodytoje NEC interneto svetainėje skyrelyje „NMPP: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Mokinio mokymosi pasiekimų ataskaita (profilis) pateikiama mokiniui ir jo tėvams. Kiekvieno mokomojo dalyko testo mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos sugeneruojamos pagal numatytą grafiką ir pateikiamos mokiniams ir jų tėvams iki mokslo metų pabaigos. Mokinio ataskaitos mokinių tėvams bus išsiųstos elektroniniu paštu arba mokykla pateiks atspausdintą ataskaitos variantą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė