2015–2016 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015–2016 m. m.“ Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Detali 2015–2016 m. m. Širvintų pradinės mokyklos diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaita (2klasė) (4klasė).

2015–2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai buvo išanalizuoti pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje. Mokykloje numatytos priemonės mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti.

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis pateikiama čia.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams. Linkime visiems geros vasaros ir turiningo poilsio.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė