Mūsų mokyklos 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvaus Nacionalinio egzaminų centro (NEC) veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015–2016 m. m.“.

2 klasių mokiniai atliks skaitymo, rašymo ir matematikos diagnostinius testus. Ankstyvojo diagnostinio mokinių pasiekimų vertinimo paskirtis – nustatyti mokinių mokymosi pasiekimus, laiku išsiaiškinti individualius ugdymosi poreikius, patiriamus sunkumus, mokymosi problemas, kliudančias vaikui sėkmingai mokytis pradinėse klasėse. Detalesnę informaciją apie ankstyvąjį diagnostinį vertinimą rasite 2016 m. informacinio leidinio „Švietimo Naujienos“ Nr. 2 priedo „Švietimo panorama“ straipsnyje Ankstyvasis diagnostinis vertinimas – esminė prielaida mokymosi nesėkmių prevencijai bei NEC interneto svetainėje skyrelyje „Diagnostiniai ir standartizuoti testai“ adresuhttp://www.nec.lt/342/.

 

DIAGNOSTINIŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Diagnostinis testas Vykdymo data Testavimo pradžia Trukmė

Rašymas, 1dalis

(kalbos sandaros pažinimas)

balandžio 26 d. 9.00 apie 45 minutes
Skaitymas balandžio 28 d. 9.00 apie 45 minutes

Rašymas, 2 dalis

(teksto kūrimas)

gegužės 2 d. 9.00 apie 45 minutes
Matematika gegužės 4 d. 9.00 apie 45 minutes

 

4 klasių mokiniai atliks skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei pildys klausimyną. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Klausimynus mokiniai pildys tam, kad tiksliau ir visapusiškiau būtų įvertinta ugdymo kokybė ir ugdymo aplinka: apskaičiuota mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių paplitimo situacija, mokinių mokėjimas mokytis.

Detalesnę informaciją apie standartizuotus testus, standartizuotų testų bei klausimynų pavyzdžius rasite NEC interneto svetainėje skyrelyje „Diagnostiniai ir standartizuoti testai“ adresuhttp://www.nec.lt/342/.

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Standartizuotas testas Vykdymo data Testavimo pradžia Trukmė
Rašymas balandžio 26 d. 9.00 45 minutės
Skaitymas balandžio 28 d. 9.00 45 minutės
Klausimyno pildymas balandžio 29 d. 9.00 30 minučių
Pasaulio pažinimas gegužės 2 d. 9.00 45 minutės
Matematika gegužės 4 d. 9.00 45 minutės

 

Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai) sugeneruojamos automatiškai pagal numatytą maketą. Maketų pavyzdžius rasite aukščiau nurodytoje NEC interneto svetainėje skyrelyje „Diagnostiniai ir standartizuoti testai“ adresuhttp://www.nec.lt/342/.

Mokinio mokymosi pasiekimų ataskaita (profilis) pateikiama mokiniui ir jo tėvams. Kiekvieno dalyko testo mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos sugeneruojamos pagal numatytą grafiką ir pateikiamos mokiniams ir jų tėvams iki 2016 m. birželio 4 d. Mokinio ataskaitos mokinių tėvams bus išsiųstos elektroniniu paštu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė