Nuo 2016 m. sausio 15 d. bus priimami prašymai į Širvintų pradinės mokyklos pirmas klases (prašymas) ir priešmokyklinio ugdymo grupę (prašymas). Kviečiame atvykti į mokyklos raštinę ir parašyti (arba atsinešti jau užpildytą, kurio formą rasite mokyklos internetinėje svetainėje) prašymą. Su savimi reikia turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją. Raštinė pradeda darbą nuo 7.30 val.

Laukiame Jūsų.

mergaite

Mokyklos administracija


 

PIRMOKŲ SKIRSTYMO Į KLASES TVARKA

 1. Mokinių tėvų (globėjų) prašymai dėl priėmimo į pirmas klases priimami nuo 2016 m. sausio 15 d. iki gegužės 22 d.
 2. Prašymai pateikiami tik mokyklos raštinėje. Elektroniniu būdu prašymai nepriimami ir neregistruojami.
 3. Informacija apie prašymų priėmimą į pirmas klases pateikiama mokyklos tinklalapyje (www.sirvintupm.lt), vaikų darželiuose „Saulutė“, „Buratinas“, mokyklos informaciniame stende.
 4. Mokinių tėvai (globėjai), rašydami prašymą dėl vaiko priėmimo į pirmą klasę, gali nurodyti mokytojo (-ų), kurį pasirinktų savo vaikui ugdyti, pavardę (-es).
 5. 2016 m. gegužės 25 d. pirmų klasių mokinių paskirstymą į klases vykdys direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 6. Pirmų klasių mokiniai į klases bus skirstomi pagal:
  6.1. mokinių tėvų (globėjų) prašymo padavimo datą;
  6.2. proporcingą berniukų ir mergaičių skaičių klasėse, atsižvelgiant į bendrą berniukų ir mergaičių skaičių pirmose klasėse;
  6.2. pasirinktą privalomą dorinio ugdymo dalyką (tikyba, etika);
  6.3. sąlygų mokytis vienoje klasėje broliams, seserims sudarymą.
 7. Sudaryti pirmų klasių mokinių sąrašai bus skelbiami mokyklos informaciniame stende
  2016 m. gegužės 26 d.