Šių metų lapkričio 16–22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigas, institucijas bei organizacijas ir visus suaugusiuosius jungtis į šešioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą. 2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.

Širvintų pradinė mokykla taip pat įsijungė į Savaitės judėjimo veiklas, skirtas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, santykiams su savimi ir aplinka užmegzti ir tobulinti, krašto pažinimui.

Lapkričio 17 dieną mokytojos aktyviai dalyvavo savišvietos dienoje „Aš ir elektroninė erdvė“, kurios tikslas išnaudoti elektroninio mokymosi galimybes. Mokyklos pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė lapkričio 19 dieną vedė mokymus mokytojoms „Kaip nustatyti užduoties tipą pagal ugdomus gebėjimus“. Mokytojos diskutavo, praktiškai įrodinėjo, kokiais požiūriais tam tikro dalyko užduotis turėtų būti tobulintina ar keistina.

Mokyklos tarybos iniciatyva lapkričio 20 dieną buvo suorganizuota edukacinė išvyka į Kauną. Tai suteikė galimybę iš arčiau pažinti Kauno istoriją, įsilieti į aktyvų laikinosios Lietuvos sostinės muzikinį gyvenimą.

Lapkričio 24 dieną vyko Visuotinė Tėvų diena mokykloje, skirta pagalbos mokinių tėvams teikimui. Klasių mokytojos, dalykų mokytojos, pagalbos specialistai ir mokyklos administracija individualiai teikė informaciją tėvams apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, aptarė esamas problemas ir jų sprendimo būdus.

Mokyklos informacija