Gerbiami tėveliai ir visi mokyklos rėmėjai!

Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą 2019 metais. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti už 2018 metus 2% nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 2 112,57 Eur., kurie saugomi mokyklos sąskaitoje.

Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. 2019 metais už gautas paramos lėšas mokiniai buvo nuvežti į: Kauno rajone, Utenoje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Radviliškyje ir Druskininmuose vykstančias sportines varžybas; į gamtamokslinę baigiamąją konferenciją Vilniaus Filaretų pradinę mokyklą; į sportininkų apdovanojimą Prezidentūroje. Pagalbą jautėme ir iš mokinių tėvų - gerb. Dariaus ir Neringos Paliukėnų bei Ramūno Tamoševičiaus, kurie savo transporto priemonėmis vežė mūsų mokinius į įvairias varžybas. Dalyvaudami ES projekte „Išmanusis mokslininkas“ turėjome prisidėti nuosavomis lėšomis, t. y. 271,83 Eur., finansavimo. Šis projektas skirtas 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo pasiekimų pagerinimui. Užbaigtas dendrologinis takas – lauko stendo ir kortelių maketavimui ir gamybai išleista 312 Eur. Nupirkta nemažai įvairių priemonių mokinių, mokytojų ir kitų konkursų nugalėtojų apdovanojimams, mokslo metų užbaigimo ir išleistuvių šventėms. Tęsiant tradiciją toliau gaminamos pirmūnų nuotraukos, perkami mokyklos ženkliukai visiems pirmokams ir naujai atvykusiems mokiniams mokytis į mūsų mokyklą. Sumokėta už Širvintų kultūros centro salės nuomą ketvirtokų išleistuvėms. Sumokėtas metinis mokestis už mokyklos svetainės talpinimą internete. Viso per 2019 metus iš 2% sąskaitos išleista 811,23 Eur.

Pagerintos sąlygos mokinių ugdymui(si): įrengtas antras IKT (informacinių komunikacinių technologijų) kabinetas; nupirktas naujas, higienos normas atitinkantis suolų klasės komplektas; nupirkti nauji tikybos vadovėliai ir priešmokyklinei ugdymo grupei skirtos mokymo priemonės ir Opa pa vadovėliai.

2020 metais planuojame ir toliau mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, turtinti edukacines erdves, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų. Toliau siekiame, kad mūsų mokiniai galėtų mokytis jaukioje, saugioje, atitinkančioje šiuolaikinius reikalavimus mokykloje. 

Pageidaujantys ir galintys paremti mokyklą 2% GPM, gali tai padaryti elektroniniu būdu (valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://deklaravimas.vmi.lt)

Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas: 300565013
Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

Kilus klausimams galima kreiptis į mokesčių inspekciją.

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų norus ir svajones!

Pagarbiai,

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO

Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (toliau – prašymas).

Skirtinos pajamų mokesčio dalies procentiniai dydžiai:

- iki 1,2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą;

Prašymo užpildymas ir pateikimas:

Prašymo forma ir jo užpildymo bei pateikimo tvarka yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-451. Tinkamai užpildytas prašymas už 2019 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 4 dienos.

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi prašymo E1-E5 laukeliai, 6S ir (ar) 7S, ir (ar) 9S laukelis (laukeliai), atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas.

Ar ir šiais metais galima skirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams?

Vienu prašymu ir toliau bus galima skirti pajamų mokesčio dalį penkerius mokestinius laikotarpius. Už 2019 m. laikotarpį teikiamu prašymu gyventojas galės paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2019 m. gautų, bet ir nuo 2020, 2021, 2022 bei 2023 m. gautinų apmokestinamų pajamų.

Ar vienu prašymu galima paremti kelis paramos gavėjus?

Prašyme galima nurodyti:

- skiriant iki 1,2 procento — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;

Prašymo pateikimo būdai:

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiųsti klasikiniu paštu.

Priemonės, skirtos prašymą pateikusio asmens identifikavimui:

1) prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikiantis gyventojas kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2) kai prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;

3) kai prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

 

Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

Svarbu: nuo 2022 m. sausio 1 dienos, t. y. skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus nagrinėjami tik elektroniniu būdu per VMI prie FM Elektroninio deklaravimo sistemą pateikti prašymai.

 

Teisės departamento direktorė

Rasa Virvilienė