Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Nacionalinis egzaminų centras (toliau NEC), siekdamas skatinti savivaldybes ir mokyklas naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, ir 2014–2015 m. m. vykdo veiksmo tyrimą „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014–2015 m. m.“

Širvintų rajono savivaldybė 2014–2015 m. m. pateikė paraišką ir dalyvaus minėtame veiksmo tyrime. Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokai atliks standartizuotus Skaitymo, Rašymo, Pasaulio pažinimo, Matematikos testus bei pildys mokinių klausimynus. Klausimynus mokiniai pildys tam, kad tiksliau ir visapusiškiau būtų įvertinta ugdymo kokybė ir ugdymo aplinka: apskaičiuota mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių paplitimo situacija, mokinių mokėjimas mokytis.

Detalesnę informaciją rasite NEC interneto svetainėje skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ KETVIRTOKAMS VYKDYMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Testas Vykdymo data Trukmė
Skaitymo testas Balandžio 28 d. 45 minutės
Rašymo testas Balandžio 29 d. 45 minutės
Pasaulio pažinimo testas Balandžio 30 d. 45 minutės
Matematikos testas Gegužės 5 d. 45 minutės
Klausimyno pildymas Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d. 30 minučių

 

Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai) generuojami automatiškai pagal iš anksto numatytą maketą. Maketų pavyzdžius matysite aukščiau nurodytoje NEC interneto svetainėje skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Mokinio mokymosi pasiekimų ataskaita (profilis) pateikiamas mokiniui ir jo tėvams. Kiekvieno testo mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai) sugeneruojami pagal numatytą grafiką ir pateikiami mokiniams ir jų tėvams iki 2015 m. birželio 4 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė