2015 metų sausio 20 dieną vyko visuotinis 1–3 klasių mokinių tėvų susirinkimas. Tėveliai išklausė direktorės Irenos Sližauskienės mokyklos veiklos ataskaitą už 2014 metus ir Mokyklos tarybos pirmininkės Rūtos Tamašauskienės ataskaitą už 2013–2014 m. m. Direktorė padėkojo Mokyklos tarybos nariams – tėvelių atstovams: Rasai Buzienei, Ingai Pauplienei Živilei Šalkauskienei, Vaidui Matuliui, įteikė padėkos raštus. Rasa Buzienė Mokyklos tarybos narių – tėvelių vardu direktorei įteikė mokinių laišką – padėkojimą savo mokytojui. Buvo išrinkti tėvelių atstovai į naują Mokyklos tarybą. Po visuotinio susirinkimo tėvai išsiskirstė į klases.

2015 metų sausio 21 dieną vyko visuotinis 4 klasių mokinių tėvų susirinkimas. Ataskaitą už 2014 metus pateikė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė pristatė ketvirtų klasių mokinių pasiekimus per 2014–2015 mokslo metų pirmą pusmetį.

Pavaduotoja ugdymui supažindino su Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro vykdomų Standartizuotų testų taikymu mokyklose, pranešė datas, kuomet Standartizuotus testus spręs mūsų mokyklos ketvirtokai. Pažymėjo, kad Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro įvertinimų kiekvienas mokinys sulauks tik rugsėjo, spalio mėnesiais ir juos galės pasiimti Širvintų pradinės mokyklos raštinėje.

D. Zinkevičienė taip pat paskelbė, kad mokykloje ketvirtose klasėse (vieną klasę pasirinks vykdytojai) šiais mokslo metais bus vykdomas tarptautinis švietimo tyrimas TIMSS (vyksta kas ketveri metai). Nacionalinis egzaminų centras analizuoja, apibendrina ir pateikia pedagogų bendruomenei bei plačiajai visuomenei visos mokyklos švietimo tyrimų rezultatus, palygina juos su kitų Lietuvos mokyklų, kitų šalių švietimo tyrimų rezultatais. Individualiai kiekvieno mokinio pasiekimų nevertina. Ketvirtų klasių mokinių tėvų visuotinis susirinkimas baigėsi diskusijomis klasėse.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė