Integruoto ugdymo diena 4-ų klasių grupėje

Pilietinio ugdymo tikslai apibūdinami Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose, akcentuojant patriotinio ugdymo uždavinius: mokykla padeda mokiniams „išsiugdyti meilę tėvynei, tautinį tapatumą ir tautinę savimonę“, „įgyti ryžto pavojaus atveju ginti savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę“, „išsiugdyti brandžią valstybinę sąmonę“. Siekiama, kad mokiniai „suvoktų ir gebėtų jausti asmeninę atsakomybę už tautos, valstybės ir demokratijos likimą“.

Patriotizmas – tėvynės meilė – prasideda nuo asmens tapatumo suvokimo. Vaiko patriotiniai jausmai pradeda formuotis gimtoje sociokultūrinėje ir gamtinėje aplinkoje, kai jis ima suvokti savąją tapatybę, ją identifikuoja su šeima, vietos bendruomene. Palaipsniui per gimtąją kalbą, tautos istorinę patirtį, etninės kultūros bei tradicijų savitumą kitų tautų kultūros kontekste žmogus plečia savąją tapatumo patirtį, identifikuodamasis su tautine bendruomene, tėvyne.

Ypač palankios patriotizmo ugdymui yra integruoto ugdymo dienos. Lapkričio 27 d. ketvirtųjų klasių mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Gita Bakasėnienė, Vitalija Šapurienė drauge su savo mokiniais ir vykdė integruoto ugdymo dieną „Pažinkime gimtąjį kraštą“. Tikslas – ugdyti pagarbą gimtajam kraštui ir jo istorijai. Ugdant pilietiškumą, mokiniai buvo lavinami, aktyvinamas jų domėjimasis gimtine ir kitomis Lietuvos vietovėmis, ugdomas kūrybiškumas. Vyko šios veiklos:

  • Lietuvių kalbos pamokos – kūrė padavimus apie įvairias Lietuvos vietoves, skaitė juos klasės draugams.
  • Matematikos pamokos – spręsdami statistikos uždavinius, susipažino su Lietuvos upėmis, ežerais, Lietuvos kaimynėmis.
  • Dailės ir technologijos pamokos – iliustravo padavimus, piešė gimtąjį kraštą.
  • Bendroje pamokoje mokyklos rekreacinėje zonoje pagilino žinias apie Lietuvos praeitį, skaitė įdomiausius mokinių sukurtus padavimus, deklamavo eilėraščius, klausėsi dainų.

Ketvirtokai savo sukurtą knygą „Pažinkime gimtąjį kraštą“ dovanos mokyklos bibliotekai. Paskaitykite kelis puslapius iš šios knygos: N. Buividžio 4a, „Saločiai“; M. Ragauskaitė 4b, „Gelvonai“; E. Šumskaitė 4c, „Čiobiškis“; M. Bakšanskytė 4d, „Žvirblių kaimas“.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė